อาจารย์จุฑาพร สันตยากร

อาจารย์
( Lecturer )

Contact : 055-968627

ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
(Deputy Director College of ASEAN Community Studies)

Contact : 055-968675

Mrs.Pinita Singhapan

กลุ่มงานนโยบายและแผน
( Policy and Planning )

1.Head of Secretariate Office

Ms.Nuntaruk Pensiri

กลุ่มงานบริการวิชาการ
( Academic Services )

Ms.Nuntaruk Pensiri Head of Academic Service Section, College of ASEAN Community Studies Office : Ekathotsarot Building Tel: (+66) Office Tel: (+66)55-968-629 Email : nuntarukp@nu.ac.th
Ms.Pharadeee Ardlasut

กลุ่มงานบริการวิชาการ
( Academic Services )

Ms.Pharadeee Ardlasut Academic Service Section, College of ASEAN Community Studies Office : Ekathotsarot Building Tel: (+66) Office Tel: (+66)55-968-627 Email : pharadeee@gmail.com
Ms.Narumom Srisuk

กลุ่มงานการเงิน
( Finance and Procurement )

Ms.Narumom Srisuk Administration Section, Finance and Procurement , College of ASEAN Community Studies Office : Ekathotsarot Building Tel: (+66) Office Tel: (+66)55-968-629 Email : narumon_srisuk@hotmail.com
Mrs.Supansa Danchaloenkijkul

กลุ่มงานอำนวยการ
( Administration )

Head Administration Section

Dr. Boonsong Kluayngern

กลุ่มงานวิจัย
( Research )

Dr. Boonsong Kluayngern Head of Research Administration Section, College of ASEAN Community Studies Office : Ekathotsarot Building Tel: (+66) Office Tel: (+66) 55-968-627 Email : boonsongkl@nu.ac.th , off12bs@hotmail.com
ดร. วรเดช ณ กรม

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
( Deputy Director College of ASEAN Community Studies )

Contact : 055-968627

นางสาวภารดี อาจละสุทธิ์

กลุ่มงานบริการวิชาการ
( Academic Services )

กลุ่มงานบริการวิชาการ
เบอร์ติดต่อภายใน 055-968627