นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

กลุ่มงานบริการวิชาการ
( Academic Services )

กลุ่มงานบริการวิชาการ Academic Services
เบอร์ติดต่อภายใน 055-968629

นางสาวนฤมล ศรีสุข

กลุ่มงานการเงิน
( Finance and Procurement )

กลุ่มงานบริการวิชาการ
เบอร์ติดต่อภายใน 055-968627

นางสุพรรษา ด่านเจริญกิจกุล

กลุ่มงานอำนวยการ
( Administration )

สายสนับสนุน (งานอำนวยการ)
เบอร์ติดต่อภายใน 055-968627

นางปนิตา สิงหพันธ์

กลุ่มงานนโยบายและแผน
( Policy and Planning )

สายสนับสนุน (สำนักงานเลขานุการ)
เบอร์ติดต่อภายใน 055-968627

ดร.บุญส่ง กวยเงิน

กลุ่มงานวิจัย
( Research )

สายสนับสนุน(งานบริหารการวิจัย)
เบอร์ติดต่อภายใน 055-968627